DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

CANIS CAVIA

Modlitby

 Modlitby a kázání svatých

Sv.František z Asissi

Začni dělat, co je nevyhnutelné.... Potom dělej to, co je možné.. A najednou budeš dělat nemožné..

 

Hymna života-od matky Terezy

Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska - potěš se s ní
Život je záhada - pronikni ji
Život je slib - splň ho
Život je smutek - překonej ho
Život je hymna - zpívej ji
Život je boj - přijmi ho
Život je štěstí - zasluž si ho
Život je život - žij ho.“

Modlitba k Urielovi-K Božímu světlu,nebo-li k Božímu ohni.

Archanděli Urieli,spoj moje nebe se zemí,

archanděli Urieli,ať znovu cítím kořeny.

Rudá růže ve mě rozkvétá,strach jak Fénix vzhůru odlétá.

 

Modlitba k matce Zemi

Země je mým tělem,voda mou krví,

vzduch je mým dechem a oheň mou duší.

 

Svatý František z Assisi - Píseň tvorstva (neboli Píseň bratra Slunce)
Nejvyšší všemohoucí dobrý Pane,
tvé jsou chvály, sláva, čest a všecko požehnání;
jenom tobě patří, Nejvyšší ty,
oslovit tě jménem žádný člověk hoden není.
Chválen buď, můj Pane, mnou a všemi stvořeními,
a především panem bratrem sluncem,
jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ;
krásný je a září velikou se skvěje,
nejvyšší, a tvoje světlo vyjadřuje.
Chválen buď, můj Pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy;
na nebi stvořils je jasné, jako drahokamy krásné.
Chválen buď, můj Pane, skrze bratra vítr,
skrze vzduch a mraky, jasno, všecka počasí,
kterými všem stvořením svým žíti dáváš.
Chválen buď, můj Pane, skrze sestru vodu,
která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá.
Chválen buď, můj Pane, skrze bratra oheň,
který poskytuješ našim nocem,
a je krásný, radostný a mohutný a silný.
Chválen buď, můj Pane, skrze naši sestru, matku zemi,
která dává život a jež vládne nade všemi
a jež rodí různé plody, trávu a barevné květy.
Chválen buď, můj Pane, skrz ty, kdo z tvé lásky odpouštějí
a snášejí nemoci a protivenství.
Blažení jsou ti, kdo věrně v míru vytrvají,
neboť ty je budeš korunovat v nebi.
Chválen buď, můj Pane, skrze naši sestřičku – smrt těla,
před níž žádný živý člověk kam utéci nemá.
Běda těm, kdo zemrou ve smrtelných hříších!
Blaze těm, jež ve tvé svaté vůli konec přistih!
Druhá smrt, smrt duše, nic jim zlého neudělá.
Chvalte mého Pána, blahořečte, děkujte mu
a s velikou pokorností sloužete mu!
 
Desatero sv.Františka z Asissi
 
1. Buď člověkem uprostřed tvorů, bratrem mezi bratry.
2. Jednej se vším stvořeným bytím s láskou a úctou.
3. Tobě byla svěřena země jako zahrada: Pečuj o ni s moudrostí.
4. Starej se o člověka, zvíře, bylinu, vodu a vzduch, aby země nezůstala zcela bez nich.
5. Užívej věci s mírou, protože marnotratnost nemá budoucnost.
6. Je ti dáno poslání odhalit mystérium pokrmu: Aby se život naplnil životem.
7. Přetrhni uzel násilí, abys porozuměl, jaké jsou zákony existence.
8. Pamatuj, že svět není jen odrazem tvé představy, ale nosí v sobě obrazy Nejvyššího.
9. Když porážíš strom, nechej jeden výhonek, aby život pokračoval.
10. Našlapuj na kameny s úctou, neboť každá věc má svou hodnotu.
 
MODLITBA MORČÁTKA-původně Modlitba rybiček
autor P. Matúš Kocian
Dobrý Bože, já tvé morčátko, Tě chci chválit. Ano, chválit spolu se vším, co
má dech , se všemi zvířaty divokými i krotkými , se vší zvěří a dobytčaty, s plazy a
okřídleným ptactvem , neboť Tys nás jako všechna svá díla stvořil s láskou. Jak také jinak,
vždyť Ty sám jsi Láska. A kromě toho jsi nás stvořil dobré, ba velmi dobré . Dobré nikoli
na talíři, ale dobré proto, že Tys dobrý. Všechno, co jsi stvořil miluješ, vždyť bys nemohl
udělat něco, co bys měl v nenávisti . Velebíme Tě za to, že i my můžeme vypravovat o Tvé
slávě a zvěstovat dílo Tvých rukou . Tys k nám přece dobrotivý a nade vším, cos učinil, se
slitováváš .
Také ti, Bože, chceme děkovat. Za to, že nám dáváš potravu , dáváš nám náš pokrm v
pravý čas, otvíráš svou ruku a živíš nás s laskavostí, jako vše živé . Neboť Ty miluješ život,
který Tobě patří , tys jeho zdrojem, Ty sám jsi život. Děkujeme ti za to, že se vším, co žije,
ano i s námi, jsi učinil smlouvu, smlouvu své lásky , kterou nikdy neodvoláš. A tak jsi,
Bože, miloval svět, žes dal svého jednorozeného Syna, který se stal člověkem a jeho Svatý
Duch prostřednictvím našich lidských bratří dále koná ve světě dílo spásy , když
zpřítomňuje Krista v eucharistii. A ústy člověka Tě také my při slavení Nejsvětější
eucharistie můžeme s celým tvorstvem chválit .
A tak Tě, Bože, prosíme za sebe i za naše lidské přátele. Kéž všichni pochopí, že i když sis
je zamiloval zcela zvláštní láskou, neboť jsi je stvořil ke svému obrazu, miluješ také nás.
Také my jsme přece stvořeni skrze Krista a pro Krista a také nás spolu se vším, co je na
nebi i na zemi, přivedeš k jednotě v Něm, až se naplní čas . Ať tě tedy jednou chválíme ve
Tvém království spolu s celým vesmírem, vysvobozeným z hříchu a smrti , na věky věků.
Amen.
( RNDr. Matúš Kocian Ph.D. )

 

sociální siť